معاون مدیر منابع انسانی

معاون مدیر منابع  انساني دانشگاه:  جناب آقای رضا کیخواه آریا

حیطه فعالیتهای حوزه

اتخاذ روشهای اصلاحی و بهینه سازی امور اجرائی مربوط به نیروی انسانی بر حسب شرایط و مقتضیات در قالب صدور دستورالعملها و بخشنامه های داخلی .
ارائه نقطه نظرات کارشناسی در حیطه امور مربوط به نیروی انسانی و انعکاس آن بر حسب موارد به ریاست ، معاونین ، مدیران و جلسات اداری و یا تخصصی دانشگاه .
ارزشیابی عملکرد ، اعمال نتایج در تشخیص کارکنان موفق و پویا و کارکنان غیر فعال - بررسی و علت یابی جهت رفع نواقص .
اصلاح ساختار فرآیندهای زمان بر و طولانی ، بهبود روشهای مناسب ، که رضایت ارباب رجوع ، تسریع در امور و صرفه جویی در امکانات در آن لحاظ گردیده باشد .
انجام کلیه امور مربوط به نیروی انسانی مطابق قانون و ضوابط مربوط به ادارات تابعه .
تدوین برنامه استراتژیک ، برنامه عملیاتی ، تعیین نقاط قوت و ضعف و تدوین جداول زمانبندی انجام امور جاری .
پیگیری امور استخدام متناسب با نیازهای مبرم و ضروری واحدهای تابعه .
شرکت و اعمال نظر قانونی در جلسات طرح طبقه بندی مشاغل ، انتصابات و تغییر عناوین ، نقل و انتقالات و ... .
تفویض اختیار در محدوده مسئولیت های حوزه مدیریت نیروی انسانی به واحدهای تابعه در حدود مقررات ، که ضمن تعدیل در نظام تمرکز زدائی ، زمینه مشارکت ، نوآوری ، خلاقیت را در واحدهای تابعه به ارمغان آورد .
نظارت بر اجرای صحیح ضوابط مربوط به بازنشستگی کارکنان .
اجرای قوانین و آئین نامه های استخدامی اعضاء هیئت علمی دانشگاه .
ارائه برنامه رفاهی و بازنشستگی کارکنان دانشگاه و نظارت بر حسن اجرای آن .
اتخاذ تدابیر لازم در مورد آموزش مستمر و بهسازی نیروی انسانی .


مدیریت منابع انسانی

محتوای مرتبط