شرح وظایف

 

شرح وظایف کارشناس مسئول ارزشیابی مدیریت منابع انسانی دانشگاه

 

·        بررسی و انجام کلیه امور مربوط به  ارزیابی، ارزشیابی  و عناوین مشابه کارکنان شاغل  مشمول طبق قوانین و مقررات و انجام مکاتبات لازم در جهت تامین نیازمندیهای  اداری  آنان.

 

·        پیگیری تهیه و ارسال مستندات، گزارشات واجرای مصوبات و... مربوط به مدیریت منابع انسانی دانشگاه طرح شده در هیئت امناء و هیئت رئیسه دانشگاه در اسرع وقت.

 

·        پیگیری وتهیه و ارسال پاسخ مراجع نظارتی درون و برون سازمانی از جمله دیوان محاسبات ، بازرسی، حراست  و... در ارتباط با مدیریت منابع انسانی دانشگاه در اسرع وقت .

 

·        بررسی، بازبینی، پیگیری و پرداخت فوق العاده مسئولیت کارکنان مشمول برابر قوانین و مقررات مربوطه. 

 

·        تشکیل کمیته های مرتبط با حضور اعضای کمیته ها و پیگیری  مصوبات ومفاد صورتجلسه مربوطه .

 

·        نظارت وپیگیری کلیه فعالیتهای مرتبط در سایر واحدهای تابعه از طریق حضور میدانی وارائه پیشنهادات لازم در این خصوص.

 

·        تهیه چک لیست ارزیابی فعالیت های واحدهای تابعه.

 

·        رعایت اخلاق حرفه ای در تمامی مسائل مرتبط (پاسخگویی مناسب و به موقع به ارباب رجوع، تکریم کارکنان وهمکاران،دقت درکار،سرعت در کار، نظم اداری به لحاظ حضور و ترک به موقع محل خدمت، مشارکت تیمی، تسلط بر قوانین و... ).

 

·        افزایش کمی و کیفی خدمات قابل ارائه به کارکنان از طریق نوآوری ، خلاقیت و بهره گیری از روشهای نوین.

 

·        بررسی ،تحلیل و مرور بازبینی مجدد دستورالعمل های مرتبط و در صورت لزوم ارائه پیشنهاد(اصلاح قوانین).

 

·        مطالعه و فراهم نمودن شرایط اجرای صحیح،به موقع و بادقت کلیه قوانین،  بخشنامه ها،آئین های مرتبط با همکاری واحدهای تابعه به شکلی که خللی در امور جاری ایجاد نگردد.

 

·        حضور در جلسات ،کمیسیون ها ،همایش هاو... مرتبط تهیه وگزارش و انتقال اطلاعات در اولین فرصت به مدیرمربوطه و بلافصل.

 

·        تعامل سازنده و مثبت با تمامی افراد، گرو هها ، صنوف و مجامع رسمی درون و برون سازمانی به منظور بهره مندی و الگو برداری از تجربیات مفید و مثمر ثمر آنان  در بهبود عملکرد و فعالیت های مرتبط.

 

·        بررسی وتهیه پاسخ به موقع مکاتبات واصله از واحدهای درون سازمانی و برون سازمانی بالاخص مراجع نظارتی .

 

·        جمع آوری و در دسترس بودن اطلاعات و آمار و گزارشات تحليلي و مقايسه اي مورد نیاز از عملکرد واحد به صورت ادواری(ماهيانه، فصلي و ساليانه) و و ارائه به هنگام آن.

 

·        تهیه و ارائه به موقع  گزارش عملکرد و مشکلات و ارائه راه حل  و راهکار مناسب به مدیر بلافصل ومراجع ذیربط .

 

·        انجام و اجرای سایر امور محوله مرتبط با شغل حسب نظر مدیر بلافصل و مقام مافوق مطابق با قوانین و مقررات.


ارزشیابی عملکرد

محتوای مرتبط