شرح وظایف


شرح وظایف کارشناس برنامه ریزی نیروی انسانی مدیریت منابع انسانی دانشگاه


 ·        بررسی و عارضه یابی وضعیت نظام منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و شناسايي مشكلات و تنگناها و ارائه پيشنهادها، راهكارها و توصيه‌هاي علمي و عملي در جهت رفع يا تقليل آنها و تهيه گزارشات مربوطه.

·        تجزيه و تحليل و بررسي روند تغییرات تعداد کارکنان شاغل شامل بازخريدي، انفصال‌، ماموريت،‌ انتقال ،  فوت و...و تهيه گزارشات مربوطه.

·         تدوین برنامه عملیاتی اختصاصی مدیریت منابع انسانی دانشگاه وحضور فعال در تدوین برنامه عملیاتی مشترک سالیانه دانشگاه و پیگیری تحقق شاخص های ارزیابی عملکرد سالیانه مدیریت منابع انسانی دانشگاه و برنامه هائی مشابه و از اینقبیل و همچنین انجام  امور مرتبط با تحقق فعالیت های مربوط به آنان.

·        نظارت عمومی بر تمامی سامانه های  پرسنلی و ... مورد استفاده در مدیریت منابع انسانی دانشگاه و  بررسی وتایید صحت انجام کار آنان ودر صورت نیاز رفع نقص به موقع و تهیه گزارشات مرتبط در زمان لازم .

·        بررسی و پیگیری خرید تمامی درخواست های مورد نیاز اموالی و غیر اموالی کارکنان شاغل در مدیریت منابع انسانی دانشگاه و نظارت بر توزیع منطقی و مصرف و استفاده صحیح آنان .

·        تشکیل کمیته های مرتبط با حضور اعضای کمیته ها و پیگیری  مصوبات ومفاد صورتجلسه مربوطه .

·        نظارت وپیگیری کلیه فعالیتهای مرتبط در سایر واحدهای تابعه از طریق حضور میدانی وارائه پیشنهادات لازم در این خصوص.

·        تهیه چک لیست ارزیابی فعالیت های واحدهای تابعه.

·        رعایت اخلاق حرفه ای در تمامی مسائل مرتبط (پاسخگویی مناسب و به موقع به ارباب رجوع، تکریم کارکنان وهمکاران،دقت درکار،سرعت در کار، نظم اداری به لحاظ حضور و ترک به موقع محل خدمت، مشارکت تیمی، تسلط بر قوانین و... ).

·       افزایش کمی و کیفی خدمات قابل ارائه به کارکنان از طریق نوآوری ، خلاقیت و بهره گیری از روشهای نوین.

·        بررسی ،تحلیل و مرور بازبینی مجدد دستورالعمل های مرتبط و در صورت لزوم ارائه پیشنهاد(اصلاح قوانین).

·        مطالعه و فراهم نمودن شرایط اجرای صحیح،به موقع و بادقت کلیه قوانین،  بخشنامه ها،آئین های مرتبط با همکاری واحدهای تابعه به شکلی که خللی در امور جاری ایجاد نگردد.

·        حضور در جلسات ،کمیسیون ها ،همایش هاو... مرتبط تهیه وگزارش و انتقال اطلاعات در اولین فرصت به مدیرمربوطه و بلافصل.

·        تعامل سازنده و مثبت با تمامی افراد، گرو هها ، صنوف و مجامع رسمی درون و برون سازمانی به منظور بهره مندی و الگو برداری از تجربیات مفید و مثمر ثمر آنان  در بهبود عملکرد و فعالیت های مرتبط.

·        بررسی وتهیه پاسخ به موقع مکاتبات واصله از واحدهای درون سازمانی و برون سازمانی بالاخص مراجع نظارتی .

·        جمع آوری و در دسترس بودن اطلاعات و آمار و گزارشات تحليلي و مقايسه اي مورد نیاز از عملکرد واحد به صورت ادواری(ماهيانه، فصلي و ساليانه) و و ارائه به هنگام آن.

·        تهیه و ارائه به موقع  گزارش عملکرد و مشکلات و ارائه راه حل  و راهکار مناسب به مدیر بلافصل ومراجع ذیربط .

·        انجام و اجرای سایر امور محوله مرتبط با شغل حسب نظر مدیر بلافصل و مقام مافوق مطابق با قوانین و مقررات.

 


گروه برنامه ریزی

محتوای مرتبط