معرفی همکاران

نام و نام خانوادگی

عنوان سمت سازمانی

مدرک تحصیلی

سنوات خدمت

تلفن تماس

محمدرضا اکبری

کارشناس برنامه ریزی

کارشناسی ارشد  مهندسی نرم افزار

12 سال

33372143

محمود حسینی

کارشناس برنامه ریزی

کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار

12 سال

33372143

 


گروه برنامه ریزی

محتوای مرتبط