شرح وظایف

 

شرح وظایف اداره بازنشستگی مدیریت منابع انسانی دانشگاه


·        بررسی ورسیدگی به کلیه امور مربوط به بازنشستگی و وظیفه کارکنان مشمول طبق قوانین و مقررات و انجام مکاتبات لازم در جهت تامین نیازمندیهای  اداری بازنشستگان و مستمربگیران.

·         بررسی وتعیین بدهی سنوات غیررسمی پرسنل واتخاذ تدابیر لازم جهت  نقل و انتقال و جابجایی کسورات بازنشستگی آنان.

·         بررسی وبرقراری حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران مشمول طبق قوانین و مقررات.

·         بررسی وبرقراری کمک هزینه عائله مندی و اولاد بازنشستگان و مستمری بگیران بر اساس قوانین مرتبط و موجود.  

·         بررسی درخواست بازنشستگی کارکنان مشمول در اجرای قانون  مشاغل سخت و زیان آور، جانبازان انقلاب اسلامی، معلولین  و.... طبق قوانین و مقررات.

·         بررسی وانجام امور  مرتبط با خروج از خدمت کارکنان شاغل به تبع  بازنشستگی، فوت ، از کارافتادگی کلی و...  (به هردلیل) .

·        تشکیل کمیته های مرتبط با حضور اعضای کمیته ها و پیگیری  مصوبات ومفاد صورتجلسه مربوطه .

·        نظارت وپیگیری کلیه فعالیتهای مرتبط در سایر واحدهای تابعه از طریق حضور میدانی وارائه پیشنهادات لازم در این خصوص.

·        تهیه چک لیست ارزیابی فعالیت های واحدهای تابعه.

·        رعایت اخلاق حرفه ای در تمامی مسائل مرتبط (پاسخگویی مناسب و به موقع به ارباب رجوع، تکریم کارکنان وهمکاران،دقت درکار،سرعت در کار، نظم اداری به لحاظ حضور و ترک به موقع محل خدمت، مشارکت تیمی، تسلط بر قوانین و... ).

·        افزایش کمی و کیفی خدمات قابل ارائه به کارکنان و بازنشستگان  از طریق نوآوری ، خلاقیت و بهره گیری از روشهای نوین.

·        بررسی ،تحلیل و مرور بازبینی مجدد دستورالعمل های مرتبط با بازنشستگی کارکنان و در صورت لزوم ارائه پیشنهاد(اصلاح قوانین).

·        مطالعه و فراهم نمودن شرایط اجرای صحیح،به موقع و بادقت کلیه قوانین،  بخشنامه ها،آئین نامه های مرتبط با همکاری واحدهای تابعه به شکلی که خللی در امور جاری ایجاد نگردد.

·        حضور در جلسات ،کمیسیون ها ،همایش هاو... مرتبط تهیه وگزارش و انتقال اطلاعات در اولین فرصت به مدیرمربوطه و بلافصل.

·        تعامل سازنده و مثبت با تمامی افراد، گرو هها ، صنوف و مجامع رسمی درون و برون سازمانی به منظور بهره مندی از تجربیات مفید و مثمر ثمر آنان  در بهبود عملکرد و فعالیت های مرتبط.

·        رعایت و اجرای عدالت در تخصیص منابع و امتیازات در اختیار گذاشته شده و اعطای مزایا غیر مستمر با محوریت عملکرد مطلوب،رعایت اخلاق  حرفه ای، مشارکت تیمی و... به کارکنان شاغل در واحد.

·        بررسی وتهیه پاسخ به موقع مکاتبات واصله از واحدهای درون سازمانی و برون سازمانی بالاخص مراجع نظارتی .

·        جمع آوری و در دسترس بودن اطلاعات و آمار مورد نیاز و ارائه به هنگام آن.

·        تهیه و ارائه به موقع  گزارش عملکرد و مشکلات و ارائه راه حل  وراهکار مناسب به مدیر بلافصل ومراجع ذیربط .

·        انجام و اجرای سایر امور محوله مرتبط با شغل حسب نظر مدیر بلافصل و مقام مافوق مطابق با قوانین و مقررات.


اداره بازنشستگی

محتوای مرتبط