معرفی همکاران

نام و نام خانوادگی

عنوان سمت سازمانی

مدرک تحصیلی

سنوات خدمت

تلفن تماس

عبدالکریم کیخا

رئیس اداره بازنشستگی

دیپلم کار و دانش

29 سال

33372145

محمد امین دهواری

کارگزین

کارشناسی حسابداری

9 سال

33372145

حسینعلی شهبازنژاد

کارگزین

کارشناسی مدیریت دولتی

7 سال

33372145


اداره بازنشستگی

محتوای مرتبط