شرح وظایف

 

شرح وظایف اداره کارگزینی مدیریت منابع انسانی دانشگاه


·         بررسی و انجام امورو مکاتبات و صدور احكام مرتبط با : حق اشعه،  نوبت كاري، ماموریت اداری، تخلفات ، تغییر صندوق بازنشستگی، طرح نیمه وقت بانوان ، ارتقاء طبقه و رتبه، افزايش ضريب حقوق، ارتقاء طبقه ، ماموريت آموزشی ،برقراری و قطع كمك هزينه عائله مندي و اولاد،  انواع مرخصي ها(  بدون حقوق، زایمان ، استعلاجی و...) اخراج ، انفصال، برقراری فوق العاده سختي كار،  تاخیر در ورود و تعجیل در خروج ،  ،غیبت  واستخراج و اعلام مانده مرخصی و... کلیه کارکنان شاغل مشمول.

·         بررسی ورسیدگی به کلیه امور مربوط به  کارکنان شاغل  مشمول قانون ايثارگران معزز شامل فرزندان شاهد و  جانبازان 25% و بالاي بيست و پنج درصد و....

·         تنظیم  و ارسال لیست گواهی انجام کار و اضافه کا ر ماهیانه کارکنان و ارسال آن  به امور مالی دانشگاه .

·         بررسی و انجام امور مرتبط با تمدید قرارداد سالیانه کارکنان شاغل  قراردادی وپیمانی بر اساس قوانین و دستورالعمل های  مربوطه .

·         بررسی و انجام امور مرتبط با اعمال ساعت کاهش کاری بانوان، صدور  گواهی اشتغال به  کار کارکنان شاغل  ، صدوریا ابطال دفترچه بيمه و افزايش عائله مندی واولادبه سازمان بیمه،  ثبت اطلاعات پرسنل  شاغل واجد شرایط درسامانه کارمند ایران،  تهيه گزارش کار کرد از سیستم اطلاعات حضور و غياب و ارسال آن به واحدها  و... .

·         بررسی وتعیین  حالات استخدامی  پرسنل شاغل واتخاذ تدابیر لازم جهت  تغییر و تبدیل وضعیت استخدامی آنان از پیمانی به رسمی آزمایشی و رسمی قطعی.

·         انجام تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان به هیئت علمی به استناد نامه مدیر کل امور هیئت علمی وزارت متبوع و معاونت آموزشی دانشگاه .

·         تشکیل کمیته های مرتبط با حضور اعضای کمیته هاو پیگیری  مصوبات ومفاد صورتجلسه مربوطه .

·         نظارت وپیگیری کلیه فعالیتهای مرتبط در سایر واحدهای تابعه از طریق حضور میدانی وارائه پیشنهادات لازم در این خصوص.

·         تهیه چک لیست ارزیابی فعالیت های واحدهای تابعه.

·         رعایت اخلاق حرفه ای در تمامی مسائل مرتبط (پاسخگویی مناسب و به موقع به ارباب رجوع، تکریم کارکنان وهمکاران،دقت درکار،سرعت در کار، نظم اداری به لحاظ حضور و ترک به موقع محل خدمت، مشارکت تیمی، تسلط بر قوانین و... ).

·         افزایش کمی و کیفی خدمات قابل ارائه به کارکنان از طریق نوآوری ، خلاقیت و بهره گیری از روشهای نوین.

·         بررسی ،تحلیل و مرور و بازبینی مجدد دستورالعمل های مرتبط با کارکنان و در صورت لزوم ارائه پیشنهاد(اصلاح قوانین).

·         مطالعه و فراهم نمودن شرایط اجرای صحیح،به موقع و بادقت کلیه قوانین، بخشنامه ها،آئین های مرتبط با همکاری واحدهای تابعه به شکلی که خللی در امور جاری ایجاد نگردد.

·         حضور در جلسات ،کمیسیون ها ،همایش هاو... مرتبط تهیه وگزارش و انتقال اطلاعات در اولین فرصت به مدیرمربوطه و بلافصل.

·         تعامل سازنده و مثبت با تمامی افراد، گرو هها ، صنوف و مجامع رسمی درون و برون سازمانی به منظور بهره مندی از تجربیات مفید و مثمر ثمر آنان  در بهبود عملکرد و فعالیت های مرتبط.

·         رعایت و اجرای عدالت در تخصیص منابع و امتیازات در اختیار گذاشته شده و اعطای مزایا غیر مستمر با محوریت عملکرد مطلوب،رعایت اخلاق  حرفه ای، مشارکت تیمی و... به کارکنان شاغل در واحد.

·         بررسی وتهیه پاسخ به موقع مکاتبات واصله از واحدهای درون سازمانی و برون سازمانی بالاخص مراجع نظارتی .

·         جمع آوری و در دسترس بودن اطلاعات و آمار مورد نیاز و ارائه به هنگام آن.

·         تهیه و ارائه به موقع  گزارش عملکرد و مشکلات و ارائه راه حل  و راهکار مناسب به مدیر بلافصل ومراجع ذیربط .

·         انجام و اجرای سایر امور محوله مرتبط با شغل حسب نظر مدیر بلافصل و مقام مافوق مطابق با قوانین و مقررات.

 


اداره کارگزینی

محتوای مرتبط