معرفی همکاران

نام و نام خانوادگی

عنوان سمت سازمانی

مدرک تحصیلی

سنوات خدمت

تلفن تماس

احسان رهدار

رئیس اداره  کارگزینی

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

8سال

33295775

 

       

زهرا مودب نیا

کارگزین

کارشناسی حسابداری

27 سال

33372147

مرضیه شهابی

کارگزین

کارشناسی مدیریت دولتی

20 سال

33372147

راضیه عمرانی

متصدی امور دفتری

کارشناسی علوم اقتصادی

9 سال

33372147

زهره کیخایی فهره

متصدی امور دفتری

کارشناسی مدیریت دولتی

5 ماه

33372147

 


اداره کارگزینی

محتوای مرتبط