معرفی همکاران

نام و نام خانوادگی

عنوان سمت سازمانی

مدرک تحصیلی

سنوات خدمت

تلفن تماس

مجتبی خوجه داد

رئیس اداره حقوق و دستمزد

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

8سال

05433372144

زهرا کشاورز

کارشناس حقوق و دستمزد

کارشناسی مدیریت دولتی

9 سال

 

   
   

 


اداره حقوق و دستمزد

محتوای مرتبط