معرفی همکاران

نام و نام خانوادگی

عنوان سمت سازمانی

مدرک تحصیلی

سنوات خدمت

تلفن تماس

بابک سنجرانی

رئیس اداره تامین و توزیع مدیریت منبابع انسانی

کارشناسی مدیریت بازرگانی

7 سال

33372146

علی حیدری صادق

کارشناس طرح و پیام و آور

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

9 سال

33372146

الهام خمر

کارشناس طرح و پیام و آور

کارشناسی علوم اقتصاد

8 سال

33372146

حمیده مهدی پور

کارشناس نقل و انتقالات

کارشناسی ارشد کتابداری

8 سال

33372146

زهرا جهانتیغی

کارشناس استخدام

کارشناس مدیریت دولتی

10 سال

33372146

ملیحه میرانی

کارشناس استخدام

کارشناسی معارف اسلامی

10 سال

33372146

 


اداره تامین و توزیع

محتوای مرتبط