شرح وظایف


شرح وظایف اداره آموزش و توسعه کارکنان مدیریت منابع انسانی دانشگاه

 ·         انجام نیاز سنجی آموزشی بر اساس شغل و شاغل به منظور تعیین نیازهای آموزشی کارکنان.

·         برنامه ریزی آموزشی بر اساس نیاز سنجی صورت گرفته و اهداف کوتاه مدت وبلند مدت آموزش به منظور تهیه تقویم آموزشی.

·         تهیه تقویم آموزشی سالیانه ی  دانشگاه براساس برنامه ریزی صورت گرفته به منظور بودجه بندی و اجرای دوره های آموزشی.

·         تخصیص بهینه بودجه تقویم آموزشی تهیه شده براساس اعبتار مصوب کمیته آموزش.

·         تهیه وبه روز رسانی شناسنامه آموزشی کارکنان براساس دوره های گذرانده شده و مورد نیار به منظور حفظ سوابق آموزشی و مرتفع نمودن نیازهای آموزشی وبررسی و تایید آن جهت استفاده از مزایای آموزش (ارتقاء شغلی وحق شاغل).

·         ارزیابی و تعییین اثربخشی دوره های آموزشی براساس شاخص های تعیین شده به منظور تعیین نقاط ضعف و نقاط قوت و بهبود عملکرد فرآیند آموزش .

·         برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزش توجیهی بدو استخدام ویژه کارکنان جدید الاستخدام.

·         نظارت بر اجرای دوره های آموزشی براساس اهداف دوره به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای آنها.

·         فراخوان جهت ثبت نام و ارزیابی مدرسین به منظور بهره مندی از تجربیات واستفاده از مدرسین درون سازمانی.

·         بررسی وارائه پیشنهاد در خصوص انتخاب رابطین آموزش و گزارش و رنکینگ نحوه فعالیت آنان هر 6ماه یکبار(پایان شهریور- پایان اسفند).

·         برنامه ریزی های لازم جهت اجرا و گسترش دوره های غیر حضوری و مجازی و ترویج فرهنگ کتابخوانی.

·         تشکیل کمیته های مرتبط با حضور اعضای کمیته ها و پیگیری  مصوبات ومفاد صورتجلسه مربوطه .

·         نظارت وپیگیری کلیه فعالیتهای مرتبط در سایر واحدهای تابعه از طریق حضور میدانی وارائه پیشنهادات لازم در این خصوص.

·         تهیه چک لیست ارزیابی فعالیت های واحدهای تابعه.

·         رعایت اخلاق حرفه ای در تمامی مسائل مرتبط (پاسخگویی مناسب و به موقع به ارباب رجوع، تکریم کارکنان وهمکاران،دقت درکار،سرعت در کار، نظم اداری به لحاظ حضور و ترک به موقع محل خدمت، مشارکت تیمی، تسلط بر قوانین و... ).

·         افزایش کمی و کیفی خدمات قابل ارائه به کارکنان از طریق نوآوری ، خلاقیت و بهره گیری از روشهای نوین.

·         بررسی ،تحلیل و مرور بازبینی مجدد دستورالعمل های مرتبط با آموزش کارکنان و در صورت لزوم ارائه پیشنهاد(اصلاح قوانین).

·         مطالعه و فراهم نمودن شرایط اجرای صحیح،به موقع و بادقت کلیه قوانین،  بخشنامه ها،آئین های مرتبط با همکاری واحدهای تابعه به شکلی که خللی در امور جاری ایجاد نگردد.

·         حضور در جلسات ،کمیسیون ها ،همایش هاو... مرتبط تهیه وگزارش و انتقال اطلاعات در اولین فرصت به مدیرمربوطه و بلافصل.

·         تعامل سازنده و مثبت با تمامی افراد، گرو هها ، صنوف و مجامع رسمی درون و برون سازمانی به منظور بهره مندی از تجربیات مفید و مثمر ثمر آنان  در بهبود عملکرد و فعالیت های مرتبط.

·         رعایت و اجرای عدالت در تخصیص منابع و امتیازات در اختیار گذاشته شده و اعطای مزایا غیر مستمر با محوریت عملکرد مطلوب،رعایت اخلاق  حرفه ای، مشارکت تیمی و... به کارکنان شاغل در واحد.

·         بررسی وتهیه پاسخ به موقع مکاتبات واصله از واحدهای درون سازمانی و برون سازمانی بالاخص مراجع نظارتی .

·         جمع آوری و در دسترس بودن اطلاعات و آمار مورد نیاز و ارائه به هنگام آن.

·         تهیه و ارائه به موقع  گزارش عملکرد و مشکلات و ارائه راه حل  و راهکار مناسب به مدیر بلافصل ومراجع ذیربط .

·         انجام و اجرای سایر امور محوله مرتبط با شغل حسب نظر مدیر بلافصل و مقام مافوق مطابق با قوانین و مقررات.

 

 


اداره آموزش و توسعه

محتوای مرتبط