معرفی همکاران

نام و نام خانوادگی

عنوان سمت سازمانی

مدرک تحصیلی

سنوات خدمت

تلفن تماس

مریم راشکی

رئیس اداره توسعه آموزش کارکنان

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

8سال

 

 


اداره آموزش و توسعه

محتوای مرتبط