معرفی همکاران

نام و نام خانوادگی

عنوان سمت سازمانی

مدرک تحصیلی

سنوات خدمت

تلفن تماس

امین رفیعی

کارشناس مسئول ارزشیابی کارکنان

کارشناسی کامپیوتر

7 سال

 


ارزشیابی عملکرد کارکنان

محتوای مرتبط