معرفی همکاران

نام و نام خانوادگی

عنوان سمت سازمانی

مدرک تحصیلی

سنوات خدمت

تلفن تماس

رضا کیخواه آریا

کارشناس برنامه ریزی

کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

7 سال

33372143

محمود حسینی

کارشناس برنامه ریزی

کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار

8 سال

33372143


گروه برنامه ریزی منابع انسانی

محتوای مرتبط