معرفی همکاران

نام و نام خانوادگی

عنوان سمت سازمانی

مدرک تحصیلی

سنوات خدمت

تلفن تماس

مسعود اسدالهی

رئیس اداره  کارگزینی

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

8سال

33295775

احسان رهدار

کارگزین مسئول

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

8 سال

33372147

زهرا مودب نیا

کارگزین

کارشناسی حسابداری

27 سال

33372147

مرضیه شهابی

کارگزین

کارشناسی مدیریت دولتی

20 سال

33372147

راضیه عمرانی

متصدی امور دفتری

کارشناسی علوم اقتصادی

9 سال

33372147

زهره کیخایی فهره

متصدی امور دفتری

کارشناسی مدیریت دولتی

5 ماه

33372147


اداره کارگزینی

محتوای مرتبط