قوانین و دستورالعملها

مامور به خدمت و انتقال

تبدیل وضعیت خدمتی از پیمانی به رسمی آزمایشی و رسمی قطعی

دستورالعمل حق فنی

حضور و غیاب و تاخیر تعجیل کارکنان

کاهش ساعت کاری

کمک هزینه سفر

کمک هزینه عائله مندی و اولاد

محرومیت از مطب

مرخصی شیر دهی

مرخصی ورزشی

فوق العاده معاضدت قضائی

قانون حمایت از حقوق معلولان

مرخصی اضطراری و تشویقی

مرخصی بدون حقوق

ابلاغ و اجرای رای قابل پژوهش هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دانشگاه

رای قطعی هیات بدوی یا تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دانشگاه با مجازات انفصال موقت یا دائم

رای قطعی هیات بدوی یا تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دانشگاه با مجازات کسر حقوق و تنزل طبقه

رای قطعی هیات بدوی یا تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دانشگاه و توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی

رای قطعی هیات بدوی یا تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دانشگاه با مجازات تغییر محل خدمت جغرافیایی

رای برائت و اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی هیات بدوی یا تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دانشگاه

صدور کارت شناسایی

ابلاغهای مراجع قضائی

مرخصی استعلاجی

طرح نیمه وقت بانوان

ماموریت آموزشی کارکنان

مرخصی زایمان

مرخصی استحقاقی 
محتوای مرتبط