گروه برنامه ریزی منابع انسانی


رضا کیخواه آریا

عنوان سمت :
کارشناس برنامه ریزی منابع انسانی
شماره تلفن:
054-33295775
ایمیل: rezakeikhaharia.it@gmail.com
شرح وظایف:
 • 1- برنامه­ ریزی نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی زاهدان براساس اهداف،طرح­ها و سیاست­های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 • 2 - بررسی و عارضه یابی وضعیت نظام منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و شناسايي مشكلات و تنگناها و ارائه پيشنهادها، راهكارها و توصيه‌هاي علمي و عملي در جهت رفع يا تقليل آنها
 • 3 - الگوبرداری از تجربیات سایر شرکتها، سازمانها و نهاد هاي داخلی و خارجی در حوزه برنامه ریزی منابع انسانی و انعکاس آن به مسئولین مربوطه 
 • 4 - تجزيه و تحليل و بررسي روند تغییرات تعداد کارکنان شاغل شامل بازخريدي، انفصال‌، ماموريت،‌ انتقال و فوت و تهيه گزارشات مربوطه
 • 5 - تهيه آمار و گزارشات تحليلي و مقايسه اي از عملکرد واحد به صورت ادواری(ماهيانه، فصلي و ساليانه) و ارائه به مسئولین مافوق
 • 6 - همكاري بین بخشی با سایر واحدهای مدیریت سرمایه انسانی در امر تهیه و تدوین برنامه و طرحهای راهبردی در جهت توانمند سازی منابع انسانی

 Edit Profile Logout

May 05,2014,03:00 pm

محمود حسینی


عنوان سمت :
کارشناس برنامه ریزی منابع انسانی
شماره تلفن:
054-33295775
ایمیل: zaums0445@yahoo.com
شرح وظایف:
 • 1- برنامه­ ریزی نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی زاهدان براساس اهداف،طرح­ها و سیاست­های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 • 2 - بررسی و عارضه یابی وضعیت نظام منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و شناسايي مشكلات و تنگناها و ارائه پيشنهادها، راهكارها و توصيه‌هاي علمي و عملي در جهت رفع يا تقليل آنها
 • 3 - الگوبرداری از تجربیات سایر شرکتها، سازمانها و نهاد هاي داخلی و خارجی در حوزه برنامه ریزی منابع انسانی و انعکاس آن به مسئولین مربوطه 
 • 4 - تجزيه و تحليل و بررسي روند تغییرات تعداد کارکنان شاغل شامل بازخريدي، انفصال‌، ماموريت،‌ انتقال و فوت و تهيه گزارشات مربوطه
 • 5 - تهيه آمار و گزارشات تحليلي و مقايسه اي از عملکرد واحد به صورت ادواری(ماهيانه، فصلي و ساليانه) و ارائه به مسئولین مافوق
 • 6 - همكاري بین بخشی با سایر واحدهای مدیریت سرمایه انسانی در امر تهیه و تدوین برنامه و طرحهای راهبردی در جهت توانمند سازی منابع انسانی

 


محتوای مرتبط