واحد طرح و پیام آوران

الهام خمر


عنوان سمت :
کارشناس طرح نیروی انسانی
شماره تلفن:
05433295715-22 داخلی 1130
ایمیل:
شرح وظایف:

صدور معرفی نامه طرح - صدور گواهی پایان طرح

صدور معافیت از طرح - صدور گواهی بخشی از خدمات

صدور نامه تمدید طرح - صدور ابلاغ تعیین محل خدمت نیروهای طرحی

گواهی اشتغال طرح - صدور معرفی نامه های مشمولین خدمات قانونی و مورد تعهد (ضریب k )

صدور نامه های مربوط به پیام آوران بهداشت و معرفی به گزینشاداره تامین و توزیع نیروی انسانی

محتوای مرتبط