معرفی همکاران


رضا کیخواه آریا

عنوان سمت :
کارشناس فناوری
شماره تلفن:
054-33295775
ایمیل: rezakeikhaharia.it@gmail.com
شرح وظایف:

1.      رابط وزارت بهداشت و مدیریت  منابع انسانی

2.      سوپروایزر سیستم پرسنلی

3.      سوپروایزر نرم افزارحضور و غیاب و دستگاه های حضور و غیاب

4.      سوپروایزر نرم افزار آموزش

5.      پشتیبان سامانه نقل و انتقالات

6.        سوپروایزر سامانه ارزیابی عملکرد کارکنان

7.      پشتیبان سامانه کلیک ویو وزارت بهداشت

8.      پشتیبان سامانه طرح وزارت بهداشت(رشد)

9.      پشتیبانی نرم افزاری و سخت افزاری سیستم های اداری مدیریت منابع انسانی

10.      مسئول پرتال معاونت توسعه مدیریت و منابع

11.  مسئول پرتال مدیریت منابع انسانی


Edit Profile Logout

May 05,2014,03:00 pm

محمود حسینی


عنوان سمت :
کارشناس فناوری
شماره تلفن:
054-33295775
ایمیل: zaums0445@yahoo.com
شرح وظایف:

1.      رابط وزارت بهداشت و مدیریت  منابع انسانی

2.      سوپروایزر سیستم پرسنلی

3.      سوپروایزر نرم افزارحضور و غیاب و دستگاه های حضور و غیاب

4.      سوپروایزر نرم افزار آموزش

5.      پشتیبان سامانه کلیک ویو وزارت بهداشت

6.      پشتیبان سامانه طرح وزارت بهداشت(رشد)

7.      پشتیبانی نرم افزاری و سخت افزاری سیستم های اداری مدیریت منابع انسانی

 


 


فناوری اطلاعات

محتوای مرتبط