اداره آموزش و توسعه کارکنان

مریم وظیفه شناس


عنوان سمت :
کارشناس آموزش و توسعه کارکنان
شماره تلفن:
05433295715-22 داخلی 1113
ایمیل:
شرح وظایف:

1-بررسی و تایید فرم ارزیابی عملکرد کارکنان

2-بررسی و جمع آوری مستندات هیات امناء و ارسال آنها به دبیرخانه ستاد

3-گواهی برقراری فوق العاده مدیریت و گواهی پرداخت

4-بررسی و ثبت پاسهای شخصی کارکنان ستادی

5-صدور تقدیرنامه برای کارکنان ستادی و واحدهای مربوطه

6-صدور و ثبت ماموریت های اداری کارکنان ستادی و اورژانس

مریم راشکی


عنوان سمت :
کارشناس آموزش و توسعه کارکنان
شماره تلفن:
05433295715-22 داخلی 1113
ایمیل:
شرح وظایف:

1-بررسی و تایید فرم ارزیابی عملکرد کارکنان

2-بررسی و جمع آوری مستندات هیات امناء و ارسال آنها به دبیرخانه ستاد

3-گواهی برقراری فوق العاده مدیریت و گواهی پرداخت

4-بررسی و ثبت پاسهای شخصی کارکنان ستادی

5-صدور تقدیرنامه برای کارکنان ستادی و واحدهای مربوطه

6-صدور و ثبت ماموریت های اداری کارکنان ستادی و اورژانس

 


محتوای مرتبط