ارزشیابی عملکرد کارکنان

امین رفیعی

عنوان سمت : کارشناس مسئول ارزشیابی کارکنان
شماره تلفن:

 

ایمیل:  
شرح وظایف:

1)     بررسی و انجام کلیه امور مربوط به  ارزیابی، ارزشیابی  و عناوین مشابه کارکنان شاغل  مشمول طبق قوانین و مقررات و انجام مکاتبات لازم در جهت تامین نیازمندیهای  اداری  آنان.

2)     پیگیری تهیه و ارسال مستندات، گزارشات واجرای مصوبات و... مربوط به مدیریت منابع انسانی دانشگاه طرح شده در هیئت امناء و هیئت رئیسه دانشگاه در اسرع وقت.

3)     پیگیری وتهیه و ارسال پاسخ مراجع نظارتی درون و برون سازمانی از جمله دیوان محاسبات ، بازرسی، حراست  و... در ارتباط با مدیریت منابع انسانی دانشگاه در اسرع وقت .

4)     بررسی، بازبینی، پیگیری و پرداخت فوق العاده مسئولیت کارکنان مشمول برابر قوانین و مقررات مربوطه. 

5)     تشکیل کمیته های مرتبط با حضور اعضای کمیته ها و پیگیری  مصوبات ومفاد صورتجلسه مربوطه .

6)     نظارت وپیگیری کلیه فعالیتهای مرتبط در سایر واحدهای تابعه از طریق حضور میدانی وارائه پیشنهادات لازم در این خصوص.

7)     تهیه چک لیست ارزیابی فعالیت های واحدهای تابعه.

8)     رعایت اخلاق حرفه ای در تمامی مسائل مرتبط (پاسخگویی مناسب و به موقع به ارباب رجوع، تکریم کارکنان وهمکاران،دقت درکار،سرعت در کار، نظم اداری به لحاظ حضور و ترک به موقع محل خدمت، مشارکت تیمی، تسلط بر قوانین و... ).

9)     افزایش کمی و کیفی خدمات قابل ارائه به کارکنان از طریق نوآوری ، خلاقیت و بهره گیری از روشهای نوین.

10) بررسی ،تحلیل و مرور بازبینی مجدد دستورالعمل های مرتبط و در صورت لزوم ارائه پیشنهاد(اصلاح قوانین).

11) مطالعه و فراهم نمودن شرایط اجرای صحیح،به موقع و بادقت کلیه قوانین،  بخشنامه ها،آئین های مرتبط با همکاری واحدهای تابعه به شکلی که خللی در امور جاری ایجاد نگردد.

12) حضور در جلسات ،کمیسیون ها ،همایش هاو... مرتبط تهیه وگزارش و انتقال اطلاعات در اولین فرصت به مدیرمربوطه و بلافصل.

13) تعامل سازنده و مثبت با تمامی افراد، گرو هها ، صنوف و مجامع رسمی درون و برون سازمانی به منظور بهره مندی و الگو برداری از تجربیات مفید و مثمر ثمر آنان  در بهبود عملکرد و فعالیت های مرتبط.

14) بررسی وتهیه پاسخ به موقع مکاتبات واصله از واحدهای درون سازمانی و برون سازمانی بالاخص مراجع نظارتی .

15) جمع آوری و در دسترس بودن اطلاعات و آمار و گزارشات تحليلي و مقايسه اي مورد نیاز از عملکرد واحد به صورت ادواری(ماهيانه، فصلي و ساليانه) و و ارائه به هنگام آن.

16) تهیه و ارائه به موقع  گزارش عملکرد و مشکلات و ارائه راه حل  و راهکار مناسب به مدیر بلافصل ومراجع ذیربط .

17)  انجام و اجرای سایر امور محوله مرتبط با شغل حسب نظر مدیر بلافصل و مقام مافوق مطابق با قوانین و مقررات.

 

 


محتوای مرتبط