ارزشیابی عملکرد

امین رفیعی

عنوان سمت : کارشناس مسئول ارزشیابی کارکنان
شماره تلفن: 05433295715-22  داخلی 1113

 

ایمیل:  
شرح وظایف:

1-بررسی و تایید فرم ارزیابی عملکرد کارکنان

2-بررسی و جمع آوری مستندات هیات امناء و ارسال آنها به دبیرخانه هیات امنا

3-گواهی برقراری فوق العاده مدیریت و گواهی پرداخت

4-بررسی و ثبت پاسهای شخصی کارکنان ستادی

5-صدور تقدیرنامه برای کارکنان ستادی و واحدهای مربوطه

6-صدور و ثبت ماموریت های اداری کارکنان ستادی و اورژانس
 

 


محتوای مرتبط